Κεντρική / Contest Disclaimer & Rules
Δείτε τι καινούργιο, μόλις έφτασε...

Contest Disclaimer & Rules

Οι όροι του διαγωνισμού

1.         Η Ιστοσελίδα Epitrapaizoume.gr, διοργανώνει προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό με χορηγό καταστήματα που προσφέρουν το εκάστωτε δώρο. Κανένα οικονομικό όφελος δεν αποδίδεται στην ιστοσελίδα Epitrapaizoume.gr

2.         Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 14 ετών.

3.         Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:  Άτομα που διαμένουν εκτός Ελλάδας. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο

4.         Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα όπως αυτό αναφέρεται στην σελίδα του εκάστοτε διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

5.         Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν παρέχοντας το όνομα τους το επίθετο τους αλλά και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

6.         Τα δώρα του Διαγωνισμού: Ένα επιτραπέζιο Παιχνίδι ή άλλο σχετικό αωτικείμενο του καταστήματος χορηγού που το προφέρει. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7.         Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές των 10 Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού όπως αυτή ορίζεται από την σελίδα Epitrapaizoume.gr, η Ιστοσελίδα διαθέτει το πλήρη έλεγχο για την φροντίδα της δίκαιης κλήρωσης μέσω αυτοματοποιημένου, δίκαιου, ηλεκτρονικού συστήματος. Οι προσωρινά αναδειχθέντες νικητές θα ανακοινώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και θα ιδοποιούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) Στη συνέχεια θα καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον των καταστημάτων που προσφέρουν τπ δώρο προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ανάδειξή τους και να παραλάβουν το δώρο τους. Σε περίπτωση που κάποιος δεν εμφανιστεί, μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση σε αυτήν ρδώ την ιστοσελίδα, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου. Κανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

8.         Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του ονοματεπώνυμου των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) επί τόπου τους νικητές του Διαγωνισμού στο χώρο της κλήρωσης. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει άμεσα με τους νικητές, όπως αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της. H ιστοσελίδα Epitrapaizoume.gr έχει τον πλήρη λόγο για την απόδοση της ένοιας «έγκυρη συμμετοχή»

9.         Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει κατά την κρίση της το δώρο

10.        Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, πρέπει να απευθυνθούν προς τις κατασκευάστριες εταιρίες δεδομένου ότι η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στην ανακοίνωση του νικητή και στην μετάδωση του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας στο κατάστημα χορηγό που προσφέρει το δώρο.

11.        Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας από την σελίδα επικοινωνίας.

12.        Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η εταιρία χορηγός του δώρου θα επεξεργασθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού, στη δημοσιοποίηση των ονομάτων και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν.

13         Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται την χρησημοποίηση του ονόματος τους και του επιθέτου τους για διαφημιστικούς λόγους προβολής. Κανένα άλλο στοιχείο δεν θα κοινοποιξθεί πέραν από το όνομα και το επίθετο του νικητή.

14.        Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται να βγούν φωτογραφία ή και βίντεο κατά την παράδοση παραλαβή του δώρου τους από τον δωροθέτη στο κάστημα, αλλά και τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού για πιθανές προωθητικές ενέργειες από την παρούσα ιστοσελίδα και το δωροθέτη.

15.        Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων

Βρείτε τις καλύτερες τιμές, που αλλού?